Odredivanje kolicine secera - Savjeti

ODREĐIVANJE KOLIČINE SLADORA U MOŠTU I UPOTREBA REFRAKROMETRA:

Za određivanje sladora (šećera) u Hrvatskoj je još uvijek najčešće u upotrebi Klosterneuburgška vaga (moštomjer). No sa njom ne možemo precizno tu količinu odrediti te se za točnije mjerenje koristimo Oechsleovom vagom (Oechsleov moštomjer) ili refraktometrom. Ručni refraktometar je optički instrument sa kojim brzo i jednostavno mjerimo količinu suhe tvari (šećer, sol, kiseline,…) u tekućinama.Sa refraktometrom vrlo brzo i prije svega točno određujemo količinu sladora u grožđu direktno u vinogradu ili dopremljenom u podrum, ili isto mjerimo na istisnutom moštu prilikom čega ne moramo uzimati više uzoraka. Isto tako možemo u vinu izmjeriti količinu ostatka šećera u vinu tako da se poslužimo sa tablicom za preračunavanje jedinica brixa u grame šećera.
Mjerenje sladora se vrši u tri različite skale:

1. Oe° - stupnjevi Oechslea koji pokazuju približno točno specifičnu težinu mošta, a to pokazuje podatak koliko je 1 l soka (mošta) teža od 1 l destilirane vode. Sadržaj sladora se izračunava tako da vrijednost očitanu podijelimo sa 4 i oduzmemo 3. Tako npr. kod očitane vrijednosti od 100 Oe°u moštu imamo 22 kg šećera ( 100 : 4 = 25 – 3 = 22), ili da vrijednost pomnožimo sa 0,266 te potom oduzmemo 3 (100 x 0,266 = 26,6 – 3 =23,3, odnosno preciznije sa očitanjem u komparativnoj tablici.

2. Babo ( °KMW, Klosterneuburg) pokazuje koliko približno točno koliko kg sladora ima u 100 kg mošta

3. Brix – pokazuje koliko težinskih dijelova sladora ima u sto dijelova soka grožđa

S obzirom da nas zanima koliko kilograma šećera ima u 100 l mošta preporučujemo kao precizniju Oechlsleove stupnjeve. Vinogradari – vinari koji se koriste klesterneuburgškom vagom moraju prvo stupnjeve očitane na toj vagi pretvoriti u Oechsleove stupnjeve i to tako da pomnože očitanu vrijednost sa brojem 5. (npr. 17°Kl x 5 = 85°Oe)

Noviji tipovi refraktometara imaju na okularu više različitih skala tako da nije potrebno vršiti komparaciju. Isto tako je poželjno da refraktometar ima automatsku korekciju temperature, tako da vrijednost očitana u okularu odgovara stvarnim vrijednostima. U protivnom morat ćemo korigirati očitane vrijednosti s obzirom na razliku u temperaturi.

Komparativna tabela za različite mjerne jedinice za sladore

Tabela za izračunavanje neprevrelog šećera u moštu

1) SASTAVNI DIJELOVI REFRAKTOMETRA:

- prizma

- svjetlosni poklopac

- tijelo refraktometra

- okular

2) NAČIN UPOTREBE:

1. Stavite jednu ili dvije kapljice uzorka na prizmu refraktometra

2. Pažljivo spustite svjetlosni poklopac

3. Prizma mora biti cijela pokrivena sa tekućinom, bez mjehurića zraka

4. Pogledajte kroz okular prema svjetlu

5. Na skali okulara očitajte vrijednost ( granica svjetlije i tamnije zone)

6. Nakon očitanja prizmu i poklopac očistite sa mekanom pamučnom krpicom ili papirnatom maramicom lagano navlaženom sa čistom vodom